Enjoy Glee: Season 3, Episode 8, “Hold On To Sixteen.”